Privacyverklaring

Privacyverklaring VOORUIT vzw

 

VOORUIT vzw begrijpt dat uw privacy erg belangrijk is voor u, en wij doen dan ook het nodige om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren.

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door VOORUIT vzw en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen.

VOORUIT vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Als VOORUIT vzw zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VOORUIT vzw

Grasmarkt 105/37-47

1000 Brussel

België

privacy@vooruit.org

02/5520200

  

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Bij VOORUIT vzw kunnen wij u een aantal persoonsgegevens vragen. Wij verwerken mogelijk de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Persoonlijke identificatiegegevens (zoals uw naam, voornaam).
  • Contactgegevens (zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer).
  • Elektronische identificatiegegevens (zoals inloggegevens, IP-adres en cookies).
  • Financiële identificatiegegevens (zoals bankgegevens).

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Op welke juridische basis verwerken wij persoonsgegevens

In overeenstemming met de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

  • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals met u werd overeengekomen 
  • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie.
  • Op basis van ons gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws met betrekking tot onze partij.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

We hebben juridische en technische voorzorgen genomen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, verlies of diefstal van uw gegevens. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog niveau van bescherming te blijven bieden.

 

Verstrekking aan derden (wie ontvangen jouw persoonsgegevens)

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit zijn zogenaamde verwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke en wij zullen , overeenkomstig wet- en regelgeving, zorgen voor toepasselijke verwerkersovereenkomsten waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker.

 

Zo maken wij bij VOORUIT gebruik van verwerkers voor het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)

 

Hiervoor maken wij gebruik van de volgende categorieën van verwerkers:

  • Ondernemingen die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden buiten de EER (Europees Economische Ruimte) doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan op basis van de relevante bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking. 

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 13 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

VOORUIT vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

Links naar andere websites of social media

Onze website kan verwijzingen of koppelingen (bijvoorbeeld hyperlinks) bevatten naar andere websites van derden. Daarnaast is het mogelijk dat via sociale media naar onze website wordt verwezen of dat wij koppelingen naar social media plaatsen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze websites of sociale media worden uitgevoerd. Noch onze privacy beleid, noch de cookie verklaring zijn van toepassing.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U beschikt steeds over enkele rechten wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens steeds op een rechtmatige en veilige wijze verwerken. Uw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals hierboven beschreven. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken. 

Als betrokkene heeft u het recht om zonder enige bijkomende kosten inzage te hebben in de persoonsgegevens die wij verwerken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, aanvullen, verwijderen en de verwerking te beperken. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om uw identiteit te bewijzen voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Op het moment dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging van de privacyverklaring

VOORUIT vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Deze versie van de privacy statement is van kracht sinds 7 mei 2019.